Wednesday, January 17, 2007

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องการตื่น (Awakening)

หมายถึง *เป็นคำที่ใช้กับผู้รู้แจ้ง


โพธิจิต (Bodhicitta)

หมายถึง โดยตัวอักษรแปลว่า จิตแห่งความรู้แจ้งในระดับสัมพัทธ์

หมายถึงความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะนำสรรพสัตว์

ไปสู่การรู้แจ้ง และยังเป็นปนิธานขั้นพื้นฐานของการปฎิบัติธรรมฝ่ายมหายานทั้งปวง

ในระดับความเป็นจริงหมายถึง ญาณทัศนะอันตัดตรงเข้าไปสู่ธรรมชาติความว่างอันเป็นที่สุด

แห่งจิตและปรากฎการณ์


โพธสัตว์ (Boshisattva)

หมายถึง สัตว์ที่ตัดสินใจจะนำสัตว์ทั้งมวลไปสู่ความรู้แจ้ง


พุทธะ(Buddha)

หมายถึง ผู้รู้แจ้ง ผู้ขับไล่ความมืดที่ครอบงำสองประการคือ1.อารมณ์ทางลบ2.ทัศนะคติทางลบ

และได้พัฒนาการรู้แจ้งสองประการคือ 1.รู้ในธรรมชาติของปรากฎการณ์2.รู้ความเป็นไป

หลากหลายแว่มุมของปรากฎการณ์


ธรรม(Dharma)

หมายถึง (มีหลากหลายความหมาย) ในบริบทปัจจุบันใช้แทนคำว่า พุทธธรรม

ซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่รู้แจ้ง และอีกด้านหนึ่งคือ

ธรรมแห่งการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณที่เป็นผลจากการปฎิบัติทางจิตวิญาณอย่างเที่ยงแท้

No comments: